zhí wù rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.person who has completely lost mental faculties, as from serious injury, brain damage, etc.

  • yán zhòng de nǎo sǔn shāng shǐ tā biàn chéng le zhí wù rén

   严重损伤使变成植物人

   Severe brain damage turned him into a vegetable.

  • nà cì chē huò shǐ tā biàn chéng le zhí wù rén

   车祸使变成植物人

   The car accident turned him into a vegetable.