zhì shì rén rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • people with high ideals

  • wǒ men de gé mìng shì yè xū yào yī pī dǎng wài de zhì shì rén rén

   我们革命事业需要党外志士仁人

   Our revolutionary cause needs a good number of non-party people with high ideals.

  • zhì shì rén rén de bào fù

   志士仁人抱负

   aspiration of people with high ideals