zhì yuàn jūn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.volunteers; people who volunteer to fight in another country

  • tā men zuò wéi zhì yuàn jūn hé ā fù hàn de yóu jī duì yuán bìng jiān zuò zhàn

   他们作为志愿军阿富汗游击队并肩作战

   They fought as volunteers with the Afghan guerrillas.

  • zhì yuàn jūn bèi zhèng guī jūn tì huàn

   志愿军正规军替换

   The volunteers were displaced by a professional army.