zhōng chéng juàn shǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • all's well that ends well

    • yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ

      有情人终成眷属

      The lovers finally got married.