zhōu shēn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.all over the body; whole body; at every pore

  • zhōu shēn fā rè

   周身发热

   feel hot all over

  • zhōu shēn lái jìn

   周身来劲

   full of enthusiasm

  • zhōu shēn suān téng

   周身酸疼

   ache all over

  • zhōu shēn shī tòu

   周身湿透

   be drenched all over

  • tā zhōu shēn dài zhe xián jìng de gāo guì qì zhì

   周身娴静高贵气质

   She has a quiet dignity about her.