zhóu pán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.hub disk

    • suí jī cān shù zhóu pán niǔ zhèn jié gòu xì tǒng dòng lì tè xìng yōu huà shè jì

      随机参数轴盘结构系统动力特性优化设计

      Dynamic characteristics opti - mum for random structures system of axis - disc torsionvibration