zhǔ yǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.(of element of a sentence) subject

  • luó ji zhǔ yǔ

   逻辑主语

   logical subject

  • zhǔ yǔ bǔ zú yǔ

   主语补足语

   subject complement

  • zhǔ yǔ cóng jù

   主语从句

   subject clause

  • jù zi zhǔ yǔ

   句子主语

   subject of a sentence

  • jiā shang yī gè cí wěi ràng dòng cí yǔ zhǔ yǔ bǎo chí yī zhì

   词尾动词主语保持一致

   Add an ending to make the verb agree with the subject.