ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.make money; make a profit; make a living

  • wǒ men yào kào zhèng dàng fāng shì zhuàn qián

   我们正当方式赚钱

   We should make honest money.

  • tā xiǎng zhuàn qián yú shì jiù chū guó le

   赚钱于是出国

   She wanted to make money, so she left the country.

  • wǒ xiǎng měi bǐ shēng yi de mù dì dōu shì zhuàn qián

   生意目的赚钱

   I think every business's goal is to make money.