zǐ luó lán
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.violet; common stock; johnnyjumpup

  • dào le chūn tiān dì shang jiù zhǎng mǎn le zǐ luó lán

   春天地上紫罗兰

   In the spring, the ground was carpeted with violets.

  • zǐ luó lán hěn kuài jiù yào kāi huā le

   紫罗兰就要开花

   Violets will come out soon.

 • 2

  n.flower of such plant

  • wǒ zuì xǐ huan de huā shì zǐ luó lán

   喜欢紫罗兰

   My favorite flower is violet.