zì dé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.contented; self-satisfied

  • tā chōu zhe yī zhī xuě jiā gǎn dào zì dé

   雪茄感到自得

   He was smoking a cigar and was pleased with himself.

  • yōu xián zì dé

   悠闲自得

   free and contented

  • ān rán zì dé

   安然自得

   contentedly take one's ease

 • 2

  v.to feel by oneself

  • zì dé qí lè

   自得其乐

   be content with one's lot