zì zhǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.independent; autonomous; act on one's own

  • wǒ xǐ huan zì zhǔ xíng dòng

   喜欢自主行动

   I like acting on my own.

  • dú lì gōng zuò yì wèi zhe tā néng gòu zì zhǔ

   独立工作意味能够自主

   Working for herself meant that she could be her own woman.

  • nán nǚ hūn yīn zì zhǔ

   婚姻自主

   Men and women shall choose their own spouses.