zǒng jià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.total (price)

  • zǒng jià dá wàn měi yuán

   总价190美元

   The total price is $1.9 million.

  • gǔ piào zǒng jià chāo guò le wàn měi yuán

   股票总价超过300美元

   The total value of the stocks was over $3 million.