zú yè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlgraduate; finish a course of study

  • wǒ zú yè yú hé běi dà xué

   卒业河北大学

   I graduated from Hebei University.

  • zhè lèi zhuān yè de zú yè shēng

   专业卒业

   the graduates of this speciality