zuān yíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.curry favour with somebody in authority for personal gain

  • pāi mǎ zuān yíng

   拍马钻营

   fawn on and curry favour with somebody

  • zuān yíng dào yī gè wèi zhi

   钻营位置

   get a position by currying favour with powerful people

  • shàn yú zuān yíng de nǚ ren

   善于钻营女人

   A woman who is good at manipulating

  • xuē jiān le nǎo dai zuān yíng

   削尖脑袋钻营

   try to secure personal gains by hook or by crook