zuò bàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.keep company; accompany

  • wǒ hěn kāi xīn yǒu tā zuò bàn

   开心作伴

   I'm glad to have her company.

  • wǒ xiǎng zhǎo gè rén zuò bàn

   作伴

   I want some one to bear me company.

  • tā men yǒu yī wèi qíng xù kāi lǎng zǒng gēn tā men shuō xiào hua de rén zuò bàn

   他们情绪开朗他们笑话作伴

   They were in the presence of a cheerful companion who joked with them.