ào dà lì yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Australia

    • zài guò qù de rì zi li tā céng jīng shì ào dà lì yà de fù nóng

      过去日子曾经澳大利亚

      In old days, he used to be a rich farmer in Australia.