ào dé hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.the Oder River

    • wèi yú bō lán biān jìng de ào dé hé gěi rén men zào chéng le jù dà sǔn shī

      位于波兰边境奥得河人们造成巨大损失

      The Oder River on the Polish border caused huge amounts of damage for people.