bā lù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.soldier of the Eighth Route Army

  • bā lù jūn de qián shēn shì gōng nóng hóng jūn

   八路前身工农红军

   The predecessor of the Eighth Route Army was the Red Army of workers and peasants.

 • 2

  octuple

  • wǒ zuò bā lù chē qù

   八路

   I'll take the No.8 bus.