ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.road

  • xiāng jiān xiǎo lù

   乡间

   country road

  • zǒu cuò lù

   take a wrong road

  • píng tǎn de lù

   平坦

   smooth road

  synonym
 • 2

  n.journey; distance

  • zǒu yuǎn lù

   walk a long way

  • lù hěn yuǎn

   It's a long way.

  • wǒ hái yǒu hěn cháng yī duàn lù yào zǒu

   I still have a long way to go.

  synonym
 • 3

  n.means

  • huó lù

   a way out

  • cái lù

   source of income

  • shēng lù

   means of livelihood

 • 4

  n.route; course

  • bā lù jūn

   the Eighth Route Army

 • 5

  n.region; district; side

  • wài lù rén

   nonlocal people

  • wài lù huò

   foreign goods

  • nán lù huò

   southern goods

 • 6

  n.sort; grade; class; kind

  • mò lù

   stranger

  • tóng lù rén

   people of the same class

  • tóu lù huò

   top class goods

 • 7

  n.logic; line; sequence

  • sī lù

   train of thought

  • lǐ lù

   line of reasoning

  • bǐ lù

   style or technique of calligraphy, writing, poetry or painting

 • 8

  measure wordrow

  • sì lù zòng duì

   four-way column

 • 9

  n.Lu, a surname

Words and phrases with 路

Word usage

 • "路" is often matched with measure word "条"or"段".
  • one road

  • one section of a road

Similar-form characters to 路

Chinese Characters with pinyin

 • record; record
 • land; land route
 • dew; outside a house, a tent, having no covering above
 • 鹿
  deer; state power
 • official's salary in feudal China; a surname