bā pí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.strip off the skin

  • bā pí zài hàn yǔ zhōng kě yǐ biǎo shì yào ái dǎ

   扒皮汉语可以表示挨打

   "Strip off one's skin" can mean "to be beaten" in Chinese.

 • 2

  v.metaexploit ruthlessly; eat into someone else's money

  • zhǐ yào qián yī jīng tā de shǒu jiù shǎo bu liǎo yào bèi bā pí

   只要一经少不了扒皮

   Any money he handles is sure to exploit.