bá dì ér qǐ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slrise steeply/sheer from the ground; rising abruptly out of the ground

  • gāo lóu dà shà dōu bá dì ér qǐ

   高楼大厦拔地而起

   High-rise buildings and mansions are sprouting up.

  • zhè ge xuán yá cóng hǎi tān shang bá dì ér qǐ

   这个悬崖海滩拔地而起

   This cliffs rise sheer from the beach.