bǎ wán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fondle (toys, valuables, etc.); hold and play with; toy with

  • tā bǎ wán liáng jiǔ bù rěn shì shǒu

   把玩良久释手

   He fondled it for a long time, reluctant to let it go.

  • bǎ wán yī jiàn gǔ dǒng

   把玩古董

   fondle a piece of antiques