bái yún
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.white cloud

  • lán tiān bái yún

   白云

   blue sky and white cloud

  • dà piàn de bái yún zài kōng zhōng màn màn piāo guo

   大片白云慢慢

   Large white clouds drifted slowly across the sky.

 • 2

  n.place high up in the mountains where a recluse retires to