bèi yùn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.unlucky; unfortunate

  • tā zuì jìn bèi yùn le

   最近背运

   He's just unlucky.

  • wán pái lǎo shì bèi yùn

   老是背运

   be always unlucky at cards

 • 2

  n.bad/ill luck; misfortune

  • tā zǒng jué de zì jǐ yī bèi zi dōu bèi yùn

   觉得自己一辈子背运

   She has always felt that the dice were loaded against her in life.