bì bù dé yǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • be under the necessity of; could not but

    • bì bù dé yǐ wǒ men zài kǎo lǜ zhè ge fāng fǎ

      必不得已我们考虑这个方法

      If have to, we then take this method into consideration.