biē sān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dialbum; wretched, ragged man who lives by begging or pilfering; tramp

  • wǒ bù lǐ cǎi zhè ge xiǎo biē sān jiù shàng lóu qù le

   理睬这个瘪三上楼

   I cut the little bounder and walked upstairs.

  • tā men quán shì hòu yán wú chǐ de xiǎo biē sān

   他们厚颜无耻瘪三

   They're all cheeky young squirts.