qiè zéi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.thief; burglar; pilferer

  • yī huǒ qiè zéi

   窃贼

   a gang of thieves

  • zhuā bǔ qiè zéi

   抓捕窃贼

   capture a thief

  • bèi zhuā de qiè zéi jiē fā le tā de tóng huǒ

   窃贼揭发同伙

   They thief who was caught informed against the others.

  • qiè zéi tūn tūn tǔ tǔ zuò le zhāo gòng

   窃贼吞吞吐吐招供

   The thief made a confession in bits and pieces.