bīng gōng chǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.arsenal; munitions (or ordnance) factory; armory

    • gōng jī dí rén de bīng gōng chǎng

      攻击敌人兵工厂

      strike at the enemy arsenal