bó wù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.mist; haze

  • wǒ tòu guò bó wù kàn jiàn le méng lóng de shān luán lún kuò

   透过薄雾看见朦胧山峦轮廓

   I saw the faint outline of the mountain through the mist.

  • tòu guò bó wù réng kě yǐ kàn dào shān dǐng

   透过薄雾可以看到山顶

   The summit of the mountain is still discernible through the mist.