bó wù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.datednatural science

  • dòng wù zhí wù děng tǒng chēng wéi bó wù

   动物植物统称博物

   Animals, plants, etc. are collectively referred to as natural science.

 • 2

  old general name for zoology, physiology, etc.

  • shēng lǐ xué yě shì bó wù de yī zhǒng

   生理学博物

   Physiology is also a kind of natural science.

Chinese words with pinyin bo wu