qīng wù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.light fog; mist

    • yī zhèn xiāng shuǐ de qīng wù cóng wù huà qì zhōng pēn shè chū lai

      香水轻雾雾化喷射出来

      A mist of perfume issued from the atomizer.