bù huái hǎo yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbe malevolent/malicious; be up to no good; nurse evil intentions; have evil designs

  • tā bù huái hǎo yì de xiào le xiào

   不怀好意

   She laughed maliciously.

  • wǒ huái yí tā zhè me zuò shì bù huái hǎo yì

   怀疑这么不怀好意

   I suspected that she was acting out of malice.

  • nà yě xǔ jǐn jǐn shì xiē bù huái hǎo yì de liú yán fēi yǔ

   也许仅仅不怀好意流言蜚语

   Those might merely have been malicious gossips.