cǎo diàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pallet; petate

  • cǎo diàn de huǎn chōng zuò yòng jiǎn ruò le tā xià luò de chōng jī lì

   草垫缓冲作用减弱下落冲击力

   The force of her fall was broken by the straw mats.

  • liù zhāng tà tà mǐ cǎo diàn

   榻榻米草垫

   six-tatami mats

Chinese words with pinyin cao dian