cǎo diàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.meadow; grassy marshland

  • cǎo diàn zhí wù qún luò

   草甸植物群落

   meadow plant community

  • yán zhe hé gǔ jiàn qǐ le cǎo diàn

   沿河谷草甸

   Meadows were constructed along the river valleys.

Chinese words with pinyin cao dian