cháng chūn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.a city in Jilin Province

    • jí lín shǒu dí qì chéng táo wǎng cháng chūn

      吉林守敌长春

      The enemy force defending the city of Jilin fled towards Changchun.