cháng dèng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.backless bench

  • cháng dèng de kào bèi kě yǐ xiàng qián fān zhé chéng yī zhāng zhuō zi

   长凳靠背可以向前桌子

   The back of the bench folds forward to make a table.

  • hù wài cháng dèng

   户外长凳

   outdoor bench

Word usage

 • "长凳" is often matched with measure word "条".
  • 长凳

   one bench