cháo rè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.hectic fever; hot flash/flush

  • zhè zhǒng xì jūn chǎn shēng zài zì rán huán jìng zhōng zài wēn shuǐ li jí cháo rè de dì fang màn yán

   细菌产生自然环境温水潮热地方蔓延

   The bacteria are found in the natural environment and spread in warm water and hot flushes.

  • zhè kuǎn yào de shì yìng zhèng yǒu cháo rè hé dào hàn

   适应症潮热盗汗

   The drug is indicated for hot flashes and night sweats.