ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.(as opposed to "cold") hot

  • kuài dǎ kāi chuāng hu ba fáng jiān li tài rè le

   打开窗户房间

   Open the window quickly. It's too hot in the room.

  • běi jīng de xià tiān hěn rè

   北京夏天

   Beijing is very hot in summer.

  • jīn tiān hěn rè

   今天

   It's very hot today.

  • chèn rè chī

   Eat while it's hot.

 • 2

  v.heat (up); warm (up)

  • niú nǎi zài lú zi shang rè zhe

   牛奶炉子

   The milk is warming up on the stove.

  • bǎ cài rè rè zài chī

   Warm up the dish before you eat it.

  • qǐng qù chú fáng rè xiē kā fēi hǎo ma

   厨房咖啡

   Would you go into the kitchen and heat up some coffee?

 • 3

  adj.ardent; warmhearted

  • qīn rè

   intimate

  • cǎi qǔ bù lěng bù rè de tài du

   采取态度

   be neither cold nor warm

  • rè xīn cháng

   心肠

   warmheartedness

  • rè ài

   love

 • 4

  adj.popular; in great demand

  • rè mén

   in great demand

  • rè huò

   goods in great demand

  • rè diǎn

   hot spot

  synonym
 • 5

  n.heat

  • xī rè

   absorb heat

  • chuán rè

   conduct heat

  • níng gù rè

   凝固

   heat of solidification

  • liè biàn rè

   裂变

   fission heat

 • 6

  v.envious; eager

  • yǎn rè

   be envious

 • 7

  n.craze; fad

  • xiàn zài xīng qǐ le yīng yǔ rè

   现在兴起英语

   English fever rises now.

  • fáng chǎn rè

   房产

   real estate craze

  • lǚ yóu rè

   旅游

   travel bug

  • zú qiú rè

   足球

   football fever

 • 8

  adj.fever; temperature

  • dī rè

   low fever

  • fēng shī rè

   风湿

   rheumatic fever

  • fā rè

   have a fever

  antonym
 • 9

  adj.thermal; radioactive

  • rè cí

   thermomagnetic

  • rè zhōng zǐ

   中子

   thermal neutron

  • rè yuán zǐ

   原子

   hot atom

Words and phrases with 热

Similar-form characters to 热