chéng sè
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.orange

  • shù shang de yè zi kāi shǐ biàn chéng chéng sè

   叶子开始橙色

   The leaves on the trees were beginning to turn to orange.

  • zhè zhāng chéng sè de hǎi bào shè jì hěn dú tè

   橙色海报设计独特

   The design of this orange poster is unique.

  • chéng sè xiàng zhēng zhe xī wàng hé kuài lè

   橙色象征希望快乐

   The color orange symbolizes hope and happiness.

Chinese words with pinyin cheng se