chū pǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.produce; manufacture a product; output

  • zhè yóu hóng qí zhì yào chǎng chū pǐn

   红旗制药厂出品

   These are manufactured by Hongqi Pharmaceutical Plant.

 • 2

  n.product; things produced

  • fēn lán chū pǐn de diàn yǐng bìng bù duō

   芬兰出品电影并不

   Not many films are made in Finland.