chū rèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fill/hold/occupy a position; take up a post

  • chū rèn zhòng yào zhí wù

   出任重要职务

   hold/maintain a key position

  • tā chū rèn dà shǐ

   出任大使

   He was made ambassador.

  • tā chū rèn xié huì zhǔ xí

   出任协会主席

   He has taken up the post of the society's president.

  • chū rèn zhù wài shǐ zhě

   出任驻外使者

   take up the mission as an envoy abroad

  • chū rèn xiàn zhǎng

   出任县长

   take up the post of county magistrate