chū zì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.come from

  • wǒ bìng fēi chū zì míng mén

   并非出自名门

   I don't come from the right background.

  • zhè yī jù huà chū zì shā shì bǐ yà ma

   出自莎士比亚

   Does that quote come from Shakespeare?