chú bì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.abolish malpractice; do away with what is harmful

    • lín jū men rèn wéi gāi xīng lì chú bì

      邻居认为除弊

      The neighbours think that something ought to be done or undone.