zì xǐng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlexamine oneself; introspection; self-criticism

  • wǒ jiù shì méi shí jiān lái zì xǐng

   时间自省

   I simply hadn't time for introspection.

  • tā zǒng yǒu ān jìng zì xǐng de shí hou

   安静自省时候

   He had always had his moments of quiet introspection.

  • tā fàng qì le zì xǐng

   放弃自省

   He abandoned introspection.

Word usage

 • Note
  "省" cannot be pronounced as "shěng" in "自省".