cóng shàn rú liú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slfollow good advice as naturally as a river follows its course; accept/follow good advice readily

  • ná chū nǐ qīng tīng de néng lì lái ba zhè yàng nǐ jiù néng cóng shàn rú liú le

   倾听能力这样从善如流

   Show others how well you can listen and that you're able to incorporate their best ideas into your own strategy.

  • guǎng wéi nà jiàn cóng shàn rú liú

   广从善如流

   Asked for ideas and used them .