cūn mín
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.village people; villager

  • cūn mín men zāo yù le bù xìng

   村民遭遇不幸

   The village people had some unhappy accidents.

  • wǒ men shòu dào cūn mín de rè qíng huān yíng

   我们受到村民热情欢迎

   We were warmly welcomed by the villagers.