dá guān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.optimistic; having broad perspective; resilient

  • dá guān zhě

   达观

   philosopher

  • dá guān miàn duì shī bài

   达观面对失败

   be very philosophical about one's defeat

  • shēng xìng dá guān

   生性达观

   have an optimistic disposition

  • tā dá guān de kàn dài zì jǐ bèi jù jué de shì

   达观看待自己拒绝

   He took his rejection philosophically.