dà gē dà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.infmlcellphone

  • qǐng wèn yǒu mài dà gē dà yù fù kǎ de ma

   请问大哥大预付卡

   Excuse me, do you have pre-paid cellphone cards?

 • 2

  n.infmlman of power; boss

  • dà gē dà de lǎo po

   大哥大老婆

   big buster's wife