dà gè r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.infmltall man

  • tā shì gè shǎ dà gè r

   大个儿

   He's a big lump.

  • nǐ bù néng kào gǎo kuǎ dà gè r lái bāng zhù yǒu lì qi de rén

   搞垮大个儿帮助力气

   You cannot help strong men by tearing down the strong.

 • 2

  adj.big

  • dà gè r de jiā huo

   大个儿家伙

   the big guy