dà yú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be more/bigger/greater than

  • guó jiā lì yì dà yú gè rén lì yì

   国家利益大于个人利益

   The interests of the nation are above those of individuals.

  • zhè shì lì dà yú bì

   大于

   The advantages of this matter overweigh its disadvantages.

  • fù zé dà yú zī chǎn de shì yè zhù dìng huì shī bài

   负责大于资产事业注定失败

   A business with more liabilities than assets is bound to fail.